1
AMAKA MWISHINA LYAKA YESU
Abengi abena kristu bekala bwiino munshila ishingi mukwenda kwabo muli Tata. Ichibipilepo fye kuishiba ukubomfya ishina namaka yakwa Yesu.
CINSHI CABA
MWIISHINA LYAKWA YESU?
A bena Kristu abengi muno calo capanshi bale sanga amafya ayengi munshila ishalekanalekana, mu bumi, mufyacipao namubwikalo bwamu-calofye. Ici cileleta amasakamano no kucula sana kubantu elo abengi tabeshibe nefyakucita. Ukutwalilila muliifi, kulelenga fwebantu ukufya ukuposa isubilo lintu lesa atupela. Tufwile twaishiba ati inkondo tulelwa nikondo yakumupashi. Satana alefwaya abengi abasumina ukuti bapone elo talefwaya ati amaka yakwa lesa yabombe ukupitila muliifwe.
Ciwa alefwaya ati icalo capanshi cimona ukubusana ukwabapo bali ena naba kristiyani. Alefwaya at awishe abantu abengi noku balesha ukubmbela Umupashi wakukana kwata icicetekelo ufuma kuli shetani, ifwe twalikwata amaka ayakutamfya uyuumupashi mwishina lyakwa Yesu. Lino sonde ili munkondo iikulu iyakumupashi. Amabumba aengi munosonde yalelwisha ukukana bulesa muliYesu, elo bambi balelandati Yesu apangilwefe. Amavesi aya alekonkapo alatuwafwa ukumona ukuti Yesu nikabumba wine.
Johani 1:1 Pakutendeka, kwali ishiwi, elyo ishiwi lyali na Lesa elo ishiwi lyali ni Lesa wine. 2 Alina Lesa pacitendeko, 3 Ifilengwa fyonse fiya pangilwe muliena elo kwabula eno; tapali icapangiwa icapangilwe. 9 Lwali ulubuto ululupela ulubuto ku muntunse mucalo capanshi. 10 Alimucalo, elo icalo capangilwe muliena elo icalo tacamwishibe. 12 Bonse abamupokelele abapele amaka aya kuiitwa abana bakwa Lesa. Nabonse abasumina mwiishina lyakwe. 14 Icalo calisaba umuntu nokwisa ikala naifwe panosonde, no bunoshi bwakwe bwalimoneke, ubunonshi bwa mwana wakwa Lesa uwaiswile noluse, ne cacine.
Ukusokolola 19:13 Alifwikwe nelaya ilya abikiwe mumulopa, neshina lyakwe litwa Ishiwi lya kwa Lesa. 16 Pacakufwala cakwe na petanta lyakwe palembwa ati “Imfumu Yamafumu, Lesa waba Lesa”.
Yohani alimwishibe Yesu. Umupashi wali mweba ati Yesu akesa, elyo alandile amashiwi aya pali Yesu:
Yohani 1:29 Ubushiku amwene Yesu aleisa kuliena, Yohani ashiletila, “moneni umwana wampanga, uufumya amasambi yamucalo!” 34 “Elo nimona nokushinikisha ati uyu, mwana wakwa Lesa.”
Yesu aebele ulya umwanakashi umusamaliya ati enaali ni Mesaya uwali umwana wakwa Lesa. Elo, Yesu tamusokele Petulo elo aebele amashiwi yamoene muli Mateo 16:13-17. Aishileeba nabakalamba ba ba Juda ati ena, ali ni Mesaya. Muli Luka 22:70-71.
Yohani 4:25 Umwanakashi aebele ati, “nalishiba ati Mesaya akesa” “uwiitwa Kristu.” “nga aiisa, aka tueba fyonse.” 26 Yesu amweebele ati nine.
Mako 14:61 Yesu taaswike aikelefye tondolo, elo abakalamba ba ma plisti bamwiipwishe nakabili, “bushe niwe Mesaya, uMwana uwapalwa uwakwa Lesa?” 62. Elo Yesu aisa asuka ati “ninebo. Elo mukayamumona umwana wa muntu nishi naiikala kukuboko kwakukulyo ukwamaka, no kwisa mumakumbi ukufuma kumulu.”
Na ulya umubomfi wabaroma palupanda aliisa mwiishiba Yesu ati mwana.
Mateo 27:54 Nomba balya abalelonga Yesu pamo no mubomfi wabaroma elyo baishile mona icakukuma, nafyonse ifya citike, baliisa tinasana, nokweba ati “icacine, uyu ali mwana Lesa.”

Imipashi iyakowela pantu yaliishibe insambu na amaka yantu Yesu akwete.

Luka 4:41 Imipashi iyakowela nafumine mubantu abengi naleti, “Niwebo Kristu, umwana wakwa Lesa.”  Eloaisa isoka nokuilesha ukulanda pantu yaliishibe ati Yesu alini Kristu.

Abantu batila ati Yesu alifye umuntu, kafundisha musuma, nangula umuntu fye uwapangilwe, balatuka Kabumba wa calo conse.  Ukulwa na Kabumba kulabika umuntu pa apabi nalesa.  Kulalenga ati umuntu afilwe to moona ati luse lwakwa Lesa, ulwalenga ati twipingwilwa painonshita, pantu twalibakale aba monenwamo.

Yohani 3:15 Pakutu ulionse uwamusumina, takafwe, pantu akakwata umweo wapenape. 16 Pantu Lesa alitemwa saana icalo capanshi nokwisa tuma umwana mwakwe Yesu owoatemwisha, pakuti uulionse uka musumina ekafwa kano akakwate umumweo wapenape. 17 Pantu Lesa ta tumine umwana wakwe muno calo ukwiisa tu lubulwisha kamo ukuti muli Yesu abantu bakese pusuka. 18. Uwasumina muli Yesu ena takalubulishwe; kano ena ushasumina ena, ali mukulubulishwa pantu tasumina mwiishana lya mwana wakwa Lesa. 36. Uwasumina mumwana wakwa Lesa alino mweo wapenape; nomba uushasumina mumwana wakwa Lesa, takamone umweo, ubukali bwakwa Lesa bulipaliena.

AMAKA YAKWA SHETANI YALATINA
ISHINA YAKWA YESU

Imipashi yakwa shetani iliyonse ilatina ishina lyakwa Yesu.  Mucitabo cesali, tulemona mu mbilansuma ukuti imipashi ishakowela shaletina Yesu ngaapalama.  Shaletina namaka ne insambu shali mumashiwi yakwa Yesu.

Mateo 8:28 Elo aishile kumbali imbi iyaku Gergesenes, akumenye abakwete imuphasi iyakowela, balefumina kumanda, ukwaletinya icakuti abantu tabalepitako.  29 Elo baisa lila ati “ninshi twacita kuli iwe, Yesu, wemwana waka Lesa? Bushe wiishile mukutucusha elo inshita tailafika?” 30 Nomba, mupepi napopene, pali inkumba ishalelya. 31 Imipahsi shalimulomba Yesu ati, “inga walatufumya, tusuminishe ati twiingile munkumba ishilya.”  Ilyo inshita iyoiine, nekumba shalisa butuka ulubilo nokwiingila mumenshi Nainoine nshita, amaka yakwa ciwa, yacili nomwenso weshina lyakwa Yesu.  Teti ya kwanishe ukucimfya amaka ayaba mwiishina lyakwa Yesu. 

Kuti mwacimfya amaka yakwa ciiwa ayalionse  nokuyabwesha nga mwaiima munsambu neshina lyakwa Yesu.  Ishina lyakwa Yesu lilatufimbikako nokutucingilila nga umuntu atupepelako.  Amaka yakwashetani yaliishiba elo tayafwaya kweishiwa ku maka yeshina lyakwa Yesu. Ishina lyakwa Yesu kuti lyakanafye ukutubombela nga tamwasumina nokwiishiba mafunde yakwa Lesa. Amaka yakwa shetani nomba nayesheba umwakucilukila mucicingililo cintu twakwete, pantu twalifumiyako icicingilo camupashi wamushilo.  Eico, tufwile twalomba ubwelelo pakuti tukwate icicingililo cakumupashi wamushilo, belengeni Gemusi 4:7 na Efeso 6:1018.

Gemusi 4:7 Eico, ipelesheni kuli Lesa. Kaneni shetani pakuti amitaluke Nicinshi icilenga ati tupwe amaka mukwenda kwesu fwebena Kristu? 

Tatukwata amaka ya kucimfya amaka yakwashetani.  Pamulandu uyuwiine, tulafilwa ukumona ifyo amafya yakuminkanya kufyo twesheesha usanga amaasuko kuli Lesa.  Tetitukwate amaka ayakucinfya shetani nga tatuleipelesha kuli Lesa nokukonka amafunde yakwa Lesa.  Elo Lesa, teti atupele amaka yakucimfya amafya nga twakana ukuipelesha kuliena.

Muli 1 Petulo 3:712 ilingi nga tatuli abaikatana nabenamwesu, tukasanga ati amapepo yesu yalacingwa elyo teti tukwanisa ukucimfya amaka yakwa.

1 Petulo 3:7 Eico, mwebaume, mube abakuumfwila, nokucindika abakashi benu, kuba abakupyana pamo muluse lwaka Lesa umweo neyu, ukuti ukulomba kwenu, kubeukwaumfwika kuli Lesa. Ukueseshya ukuba necicetekelo ukwabula ukuikala ubwikalo ubwalingana necicetekelo teti butubomele.  Calinga ukwambila apotuli.  Teti tucilukile ukukwata icicetekelo icikulu pamuku umo ngatwali ababula icicetekelo panshila iitali. Tufwile twa tampa panono panono elo tuleya tulekula. Efyo alandile Mako mu 4:28 ati: pantu umufundo ula isombwela, pakubala umushila, nomutwe elo kwaisa fuma nomumena ukufuma mumutwe.

Cimocine necicetekelo, cifwile cakula ifyofine. Tufwile tule belenga amashiwi yakwa Lesa pantu efyo Lesa asala uku kushilamo mucicetekelo. Muli kalata yakuli ba Roma, muchaputa 10:17 baletweba ati icicetekelo cisa nokumfwa amashiwe yakwa Lesa.” Eico, ukueseshya ukuba necicetekelo ukwabula ukuikala ubwikalo bwalingana naba mushilo teti kubombe.  Paulo aletweba ati icicetekelo mukupokelela ukufuma kuli Lesa cikonka efyo tulebombela.

1 Yohani 3:21 Mwebatemwikwa, ngemitima yesu taile tulubulwisha, nishe natukwata icicetekelo muli Lesa. 22 Elo iciliconse twiinga lomba kuli Lesa twala pokelela pantu tulekonka amafunde yakwe nokwaaita ifilemutemwisha Fwebengi tulabulilwa, elo tatulesanga efyo tufwaya.

Elo bambi muli ifwe, tatule kwanisha uku pelela icekumi; elo nishi icekumi taciliicakusala calilingwa ukupelwa nomuntu wonse pantu lifunde. 

Kucinso cakwa Lesa, icakumu te chabupe icipelwa muluse.  Mateo 6:14.  Abena Kristu abashilepela icakumi besula icibi ku maka yabawlani ayalenga ati amaka yakwa shetani yabe ayacimfya mushila shimbi mumweo wabo.

Amano yaubuntu bwesu yalekanya umupashi wesu ukuti uyipeleshe kuli Lesa.  Icicile lenga ati shetani asangemo ubuikalo muliifwe nangu tweisha ukumubutuka.  Ilingi ubuuntu bulafwaya ukula tutungulula mubuikalo bwesu; tabufwaya ati amaka yakwa Lesa yabombe muliifwe.  Icilenga ati amaka yakwa shetani yekalilile muliifwe nagu tweshe ukumutanfya. Nga twalibulile icilangililo ca Ba Pashita muceci, Ubuntu bwesu kuti bwatweba ati teti tuipeleshe kuli ba pashita nangu ukukonkelesha bakemba banyimbo ifwo baletueba, ifi efilenga ati amaka yakwa Lesa yalekekokubomba muceci.

UKUBOMFYA
ISHINA LYAKWA YESU

Yohani 14:12 Icacine, ndemweba ati uwasumina muliine, aka cita fyonse ifyondecita elyo nokucilaapa pantu ine ndeya kuli Tata. 13 Elyo fyonse ifyo mwakula lomba mwiishina lyandi, ifyo, nakula mucitila, pakuti Tata enga cindikwa muliine. 14 Ifilifyonse mwinga lomba mwiishina lyandi Yesu alitupela amaka ayakubomfya ishina lyakwe nshita iliyonse apo tulefwaya ukuibomfywa. Inshita ilionse twasangwa namafya ayacililepo pamakaesu, tuli nesambu yakubomfya ishina lyakwa Yesu.  Yohani 14:13 aletueba ati inshita iliyonse nga twabomfya ishina lyakwe, Tata alacindikwa pantu nishi amaka yakwe yabomfywa.

Banono abena Kristu abaiishiba ico yabelamo mucitabo cakwa Lesa amashiwi yalekelesha muli Yohani 14:13.  Shetani alafwailisha uku leta amafya pabantu bakwa Lesa ukuti alemonesha amaka yakwe nokumonesha kwati Lesa takwetepo amaka mucalo.  Lesa ena alefwaya ati abena Kristu baletafya amaka yakwa shetani ukupila mwiishina lya kwa Yesu. Ici ecileta umushilo bwangubwangu kuli Tata pantu, cimonesha ati Lesa alikwata amaka ucila shetani. Abena Kristu abengi tulaibila Lesa umushilo pantu tulaicetekela fewbene fweka ukuciila mumaka yakwa Lesa. Elo bambi tulanda ati ifimonwa tefyaino nshita. Twutontonkanya ati ifimonwa fyalefwaikwafe pacitendeko cacalici, eyo fyalisaleka.  Aya amatontonkano yafumina kuli shetani pantu tafwaya ati Lesa alechindikwa noku poka Amaka yakwa Yesu tayapelwa ati tuleybonfya kwati bwanga, twapelwe amaka ayakubomfya ishina lyakwa Yesu nga twasangwa namafya ayo teti tukwanishe mumakaka yesu fye.

Umuntu nga akwata itaela ukuponca pamusebo, alacinja nganakwata itaela ibi Lesa talecetekela ati alabika ukuboko kwakwe petaela nokupepa ati: “mwishina lyakwa Yesu wetaela usula no mwela.”  Lesa alecetekela ati alacita ico enga keanisha.  Elo lilya asangwa ifyo tetiakwanishe, elo twinga cetekela ati Lesa apa alabombelapo pakutubikilapo amaka ayalefyaikwa ati tukwanishe kucita icintu cilia. 

Ine bamama, baikele imyaka amakumi yasanu yaimo mubu minshoni mu Africa. Elyo iyo inshita, Lesa alibabomfyeshe munshila iikankala sana.  lyo bali ku America mu 1912, baile mukutandalilila a bamunyina pa famu ku Oklahoma. Ubushiku bumo bamama basheele beka mung’anda.  Litu baleipika mukishini balisa umfwa lamya yalila elo baasuka, uwali palamya mwiishiwe ilya sansamuka aisabeba ati in’ganda ilepya. Efyo baposele lamya nokubutukila pase.  Necacine umutenge onse walimucibilibili; amatontonkanyo yaishile mumutwi wabo yali ayakuti; “niyisa ishiwi bucitabo cakwa Lesa ayaku cimfwilako ubu ubwafya?” Elyo umupashi wa Mushilo bwangubwangu waishile bebukisha aya mashiwi:

Heberi 11:33 “Ena uwacimfyishe amafumu nokubomba mumushilo, bapokele ubulayo, nokulekesha utunywa twa nkalamu 34 Nokulekesha ubukali bwa mulilo, ukubutuka imipeni yankondo, ukukosha ababula amaka ukwisaba abakonsa munkondo nokubutusha abalwani babo.”

Elo baisa sonta kumulilo nokwisa landa ati: “Mwiishina lyakwa Yesu, ifi tafyacitike.”  Efyo umulilo waishile lekeshewa bwangubwangu no mutenge tawaonaike onse.  Ifyaonaike fyalife nifimapulanga filya ifya mumbalife efya Necipanda conse cali umwene umulilo nomba elo capalamine kunganda iyalepya ne mbeketi ukuti bafwako ukushimya, balisa sanga ati mumulilo was shima elo na ba mama balifye munganda nishi bacilli pali lamya balelumbanya Lesa.  Balisa nina pamulu mukumona baisa sanga ati fyonse filifye bwino kamofye a mapunga ayaikete umulilo. Abangeli bakwa Lesa balisa shima umulilo elo takwali no konaika kwa mansi pamutenge nangu kunganda. Uko kwali ukwasuka kwakwa Lesa ukupitila ku cicetekelo ca ba mama, umwanakashi umofye.

Ubushiku lintu abantu bonse baishile elo bale landa pa fya citike, ba mama balisaeba ba mulamu babo ati, “Ed, makayakwa Lesa ayapuswese inganda yenu.” Elo Ed nao alisaba caliisa mwiikata kumutima no kwisa lila aeba nokuti, kansi Lesa ampususha shani pantu ine ndi walubembu. Elo batinokuti afwile atampa ubukristiyani ubwacine. 

Muma 1950, elyo abafiyashi bandi baile ku America baileko mukuimona inganda, balisanga ati balichinja ukufuma opoyali; ukuya ingila mukati balisa sanga ati yalya a mapulanga yacilifye filyafine.  Alaico cintu calipela ubunte ubukulu kucicetekelo ca ba mama.

 

UKUIISHIBISA FYABA
MUKUTINA LESA IFISUMA

Tatufwaikwa icicetekelo icikulu uku lemba cheke, nga tukwete US$1000. Mu banki; kuti twabomfya amaka yesu ukulemba cheke.  Fwebena kristu tufile twaishiba ati Yesu alitupela insambu yakubomfya amaka yakwe. 

Muli Roman 8:16 umupashi wamushilo ulekalila ubunte ku mupashi wesu ukuti tuli bana bakwa Lesa, 17 Elo tukayaba impyani pamo na Yesu kuli Lesa, nga twaculila pamo nankwe pakuti Lesa alumbwe.
Muli Hebrews 1:1 Lesa akale ale landa nabantu bakwe ukupitila mu ma profeti, 2 Elo ino nshita, alelanda naifwe ukupitila muli Yesu, ewo asala ukupyana ifintu fyonse elo muli ena apangile ne calo.
Bushe tuli bana bakwa Lesa? Mulibana bakwa Lesa nga mwali sumina muli Yesu ngempusushi yenu noku kukonkelesha amashiwi yakwe. Ngamuli bana bakwa Lesa, uli mpyani pamo na Yesu pantu mwaba mu lupwa lwaka Lesa.
Abengi abena Kristu balasumina pantu batontonkanya ati ukulubulishiwa takwakacitike kano tukafike kumulu nangu ukwisa kwakwa Yesu. Elyo tukateka pamo na Yesu imwaka ikana limo. Abena Kristu balafilwa ukwishiba ati Lesa akwata ifisuma ifingi ifyo twinga bomfya. Alitupela amaka yakucimfya shetani no ku lomba ifintu ifingi ukupitila mumaka ayakupapisha Fwebengi tulakana ukusumina amashiwi yalandile Yesu, limolimo tulaba mu cicetekelo, elo namaka ya kwa Lesa tulyamona ukupitila mumashiwi ya kwa Lesa. Lesa ena afwaya tuleikala mucicetekelo inshita yonse. Fwebengi twali cetekela nokumfwila muli bashimapepo saana, ukucila ukubiika icicetekelo mu citabo cakwa Lesa nefwo citufunda. Yesu eta abantu baifi ati “bakomfwa bamashiwi ukucila bakacita bamashiwi” elo, Gemusi mu chapita 1 vesi 22 ukushinta pa 25. Aeba ati bakomfwa bamashiwi bamona ificitika, elo bakacita baifyo amashiwi yalanda besula ifibi fyaku maka yakwa Lesa ukuti yabombe mumyebo yabo. Mateyo 7:24  27.
Gemusi 1:22 Lelo, tube bakacita bafyo amashiwi yalanda ukuciila ukuba bakomfwa bamashiwi. Pantu bakomfwa bamashifye balaibepafye elo bakacita bafyo amashiwi eba besula icibi ca kumaka yakwa Lesa ukubombela muli ena.
Bakacita bamashiwi baba nga umuntu uubona icinso cakwe mu mirror, Pantu ayimonafye umwine aya, nokulabako efyo acimona. Kamo umuntu uumfwa amashiwi noku lolesha pacacine nsabu shakakuka noku twalilila noshilaba mpaka acita ifilelanda ishiwi lyakwa Lesa, alipalwa Muli Mateo capita 7: vesi 24 ukushinta pa 27, amashiwi yaeba ati 24 ulionse uumfwaifyo ndanda nokuficita kuti namupasha ku muntu wamano ulya upangile ing’anda pelibwe. 25 Elyo imfula yaishile loka nempepo yaputa ing’anda yalisaiimininafe tayaponene pantu yapangilwe pelibwe. 26 Nomba abomfwa ishiwi lyandi nokukanacita ifyo ishiwi lilando, kuti namupalanya kuli ulya uwabula amano uwapangile ing’anda pamucanga 27 iyo imfula yaishile nempepo yakuntile; ing’anda yalisapona namaka.
BOMFYENI AMALAISHO YAKWA LESA

Mwisalimo chapta 138: vesi 2 nkamwawila nokulosha kwitempile yenu iya mushilo nokulumbanya ishina lyenu pantu mulibaluse necitemwika necacine; pantu mwalilemya ishiwi lyenu peshinalyenu. 

Lesa alemya ishiwi lyakwe ukucila ishina lyakwe.  Atupela nensambu yakubomfya ishina lyakwe.  Yesu acetekela ati ifwe tulebomfyeshina lyakwe pantu alelulalundapo amashiwi yakwe pamashiwi yesu ukuti tube abapama peshiwe lyakwe panshita iliyonse ngatwasanga namafya.  Tulaicefya epo tufilwa ukulolesha kuwishiwi lyakwa Lesa nokulileka ati ishiwi libombe ukupitila mulifwe.

Fwebena kristu bengi tulaisula pamulandu wakuilinganya nefyo twaba muli Lesa, nefyo twingaba. Ici, cileta ubwafya kubantu tuikala nabo. Tufwile taishiba ati mupashi wamushilo lulacita ifintu fyonse ukupitila muliifwe, inga twasumina amalayo yantu Lesa alaya ukutusabilisha nga tuleyabomfya Aifeso 3:20 Nomba kuli ena ukwanisha ukucita bwinobwino ukucila fyonse ukulingana namaka ayalebomba muliifwe.

1 Yohani 4 vesi 4 baletweba ati tuli bakwa Lesa, tuli tunya twakwa Lesa elo natubacimfya; pantu ena ulimuliifwe mukulu ukucila uli mucalo.

Amaasuko yamapepo ukupitila mucicetekelo icikulu tayesa pamulandu wacicetekelo cesu, kamo pantu Lesa alakwanisha ukutupela.  Tufwile twaipelesha pakuti amaka yakwe yabombe mumyeo yesu.  Ifi eficitika nga twabomfya icicetekelo icikulu nokulanda amashiwi ayalingana nefyo Lesa atulaya ukutufundisha. Lesa teti acite ifipapusha ifilifyonse nga tatusumine muliena.  Icicetekelo cifwile cabapo, elo Lesa engengilamo ukutwasuka amapepo yesu ukubomfya icicetekelo cesu.

Paba ififwaikwa fibili ifilenga ifilayo fyakwa Lesa ficitwe mumweo Yesu. Icakwabilapo kuba ababula amasambi.  Icacibili, cicetekelo icikulu. 

Fwebengi tulapepela ukutungululwa nepotatula citaiciliconse.  Inshita ilatupwila ifyofine mukupepa kwesu.  Tufile twapepela limo pakuti elyo inshita ilefika; twaba abatungulilwa no mupashi wamushil mukulanda amashiwi alenga ati amaka yakwa Lesa yakakuka mukwasuka ama pepo Isalimo 138:8 Lesa akabombelapo pali fyonse ifinsakamika, uluse lwenu Lesa lwalipitila lukabako umuyayaya; mwikasula ifipangwa fyaminwe yenu.

Ifilayo fyakwa Lesa fingi, bushe mwalifisumina? Fwe makristu benengi tucita kwati tatwasumina.  Lesa afwaya ati:

1.  Tusumineshiwi lyakwe.

2.  Tube abakucita ifyo ishiwi lyakwe lilanda.

3.  Tulebomfya amalayo ayaba mwishiwi lyakwe.

 

 

2

AMAKA MWIISHINA LYAKWA YESU

Fwebakristu bengi shinonshiku twalilaba amaka ayasangwa mwishina lyakwa Yesu.  Twaliishiba ati Yesu emukulu wacalici; nomba tatwashintililamo elo twalibulishiwa mumaka; tumona kwati Yesu abanga ifwe ukubula amaka.  Tumona kwati Yesu nao akakwata amaka ilyo shetani aka posewa mucilindi.

UKUMFWA KWATI
TAPALI ICICETEKELO

Ilingi fwebakristu tulasangwa namafya ayengi ayapala amalwele naguifyacipao ifingalenga ati umuntu asele ukufuma mucicetekelo.  Shetani alefwaya ukuonaula icicetekelo cesu nokutupanga kwati twaliba ababula icicetekelo nagu uwakutwafwa. Ifi, efyo abomfya shetani ukutuchushilako pakuti tulufye icicetekelo muli Lesa. Ukubula ichicetetelo kufuma kumupashi wa kwashetani ukuti aletucusha pakuti twiba abacincila mucikristu cesu namukubombela Lesa kwati nifilya acitile kuli Yobo mu chapta 7:1 ukushinta Yobo muli 7 vesi 4 aebele ati: “nga nalala, njebaati; nalashibuka nshitanshi, elo ubushiku bulepwa nshitanshi? Pantu ninakokupilibuka mpaka kumacha. 

Yobo 7:4 Umubili wandi nawisula nefishishi nolukungu, 5 inkanda yandi naikalabana. 6 Inshiku shandi shileenda ulubilo ukwabula necicetekelo.

Detelenomi 28:67 “Ulucelo mukatila, ingakwali ubushiku!” “Elo nobushiku mukatila, ngalwali ulucelo!” pamulandu wakutina mumitima yenu nefyo amenso yenu yalemona.”

Ukushikwata cicetekelo kuleta ukufininwa.  Ukufiniwa kulenga ati imipashi yesu ibe iya ilishanya nokulanda ifintu ifishilingile ifilenga ati icicetekelo cesu cileke ukutubombela ngabena kristu. Ecotatwiishiba cakuti Lesa aliba uwaipekanya ukutwafwa panshita ilionse.  Fwebengi tulaleka umulwani ukututunka lyonse pakuti tuleke ukucetekela mumalaisho ayalembwa mucitabo cakwa Lesa, nangu ukubombela Lesa.  Bamunyina tiyeni tukose, twileka umulwani atutalushe kucinso cakwa Lesa nagula uku cetekela mwiishina lya kwa Yesu pakuti umulwani atubutuke.

Isalimo 37:39 Litila ati, ukupusushwa kwabana bakwa Lesa abakonkelesha nokucita fyonse ifyo ishi lilanda, kwaba kuli Lesa umwine; ena, emaka yabo munshita namafya. 40 Elo Lesa alabapususha, yokubafumwa kumaka yabubembu; pantu balimcetekela.

IMBOMFI IYAMAKA

Ishina lyakwa Yesu ecintu icikulu twakwata fwebakristu ecotwinga bomfya mukutamfisha umulwani.  Elo neshiwi lyakwa Lesa pantu amalaisho yakwa Lesa yonse yaba mwiishiwi lyakwa Lesa elo yabombela pamoneshina lyakwa.

Ukusokolola 19:13 Balimufwika icakufwala icaabikilwe mumulopa, neshina lyakwe lishiwilyakwa Lesa.

Yohani 1:1 Pacitendeko kwali ishiwi eloishiwi lyalikuli Lesa elo ishiwi lyali Lesa. 2 Alinali Lesa pacitendeko, 3 Fyonse ifilengwa fwapangilwe muliena elotakuli icapangwa icishapangilwe muliena.  14 Ishiwi lyalisaba umuntu nokwika naifwe nokukwata umushilo wakwe ngomwana wakwa Lesa uwaishushiwa noluse necacine.

Abena kristu bapakutendeka bashintilile mwiishina lyakwa Yesu.  Fyonse ifyobakwete nefyo baimininepo fyalecitika umulandu weshina lyakwa Yesu. Lelo fwebenakristu tufwile twashibuka nokwishiba ati inkondo tulelwa, teyakumubili kamo iyakumupashi elo tufwile twashintilila mwiishina lyakwa.

IPUSUSHYO

Ipusushyo lilacitika mwiishina lyakwa Yesu.  Abantu abacetekela pamicitile shabo ishisuma bakasanga ati tapali efo bakwete ifinga bapususha kamofye.

Yohani 14:6 Yesu amwebele ati, “Ndinshila, icacine, nomweo. Tapali ungesa kuli batata konofye ukupitila muliine.”

Ifyakucita 16:30 alisabafumya nokubepusha ati, “ninshi ningacita pakuti mpusuke?” 31 Elobaisha mueba ati, “ucetekele muli Yesu Kristu, pakuti ukapusuke, iwe pamo nen’ganda yobe.”

Baefeso 2:8 Pantu muluse natupuswishwa mucicetelo tepalwesu, bupewakwe Lesa, 9 Temicitile yesu twileka bambi bayumfwe.

UKUPOSHA KWAMUSHILO

Ukuposha kwamushilo kulacitika mumaka yamwishina lyakwa Yesu. Esaya alolele ukufika kwanshita iyiine iyakuposhwa mwishina lyakwa Yesu; na Petulo nao ekoaloleshe. 

Esaya 53:4 Cacine aliimya ulubembu lwesu namasakaminwa nonse elo ifwe twalisamucusha, nokumwiipaya. 5 Pamulandu wamiembu yesu, alifunnwa; umulandu wamapulu yesu, anitanikwa, elo mutende walipaliena kumembya yamumine, pakuti tuposhwe.

1 Petulo 2:24 Enauushakwete ulubembu alisaimya imwembu yesu pamubiliwakwe nokutanikwa pacimuti pakutifye tukwate umushilo ukupitila.

ICIBOTE CESU

Pamusalaba Yesu alilipila ukuti tube necibote. Fwebengi tulafilwa ukubamucibote icoapulela elo ilingi tulaba mumafya.  Tulaba abacucutika nokukwata sana umwenso. Tatwiishiba ati ishina lyakwa Yesu kuti lyatupususha kubusha bwakumembu, tufwilefye twacetekela mwiishiwi.

 

Yohani 14:27 Ichibote namishila, icibote candi namishila, tefilya inosonde ipela icibote; imitima yenu isakamana elo ibaiyamwenso.

Abena kristu bakale bacetekelefye muli Yesu pantu ekwali ukuwa kakwa shetani.  Baliishibe ati shetani alikwete amaka munosonde iyale tungulula ubuteko mufyalo ifingi, amabanki, amakwebo nabantu.  Bena baiminine peshina yakwa Yesu elyo fyonse fyaambile ukupona.  Inshita ilionse shetani ngalefwaya ukukwata amaka mumyeo wesu inoshita tucilinatukwata amaka alyaene ukumuwisha ukupitili mwiishina lyakwa Yesu.  Ishinalyakwa Yesu lyalikwata amaka icakuti takuli icingalicimfya. Amaka yakwaciwa yalashishita nokututuma pakumfwa ishinalyakwa Yesu. Ilyo shetani amwene ati alefilwa, alisaamba ukulwa nabenakristu pakuti balufye amaka yakubomfya ishinalyakwa Yesu.  Alefwaya ati abena kristu balemona kwati ishina lyakwa Yesu tapali ifyo yaba.  Abantu bambi balapela abana babo ishina lyakwa Yesu, iciecalengele ishina lyakwa Yesu libe kwati lishinafye, kwati amashina yonse nokuti limoneke kwati talikwete amaka. 

Ukufumaapo, shetani alisa pangisha ati ishina “Yesu” libe ilyakwangasha elo libe kwati lyacisomo.  Abantu balafilwa ukwiishiba ati inshita ilionse elo balecitefi, bale filwauku sunga ifunde limo lilya ilya pamafunde kumi ayakwa Lesa. 

Ukufuma 20:7 Wilumbula ishinalyakwa Lesa apashilimulandu, pantu Palinabambi abafwaya ukwangasha ishinalyakwa Lesa pakuliputwisha panshila, ifitafifwaikwa. Bamunyina, twiishibe ati bonse tukayalubulwishiwa palifonse ifyo tulanda yocita.

Mateo 12:36 Ndemweba ati peshiwi lyonse ilyo tulanda ilyabuwelewele, tukayalubulula panshiku yakulubulula. 37 Pantu pamashiwi yesu tukaya pusushwa nagula ukumwenwamo.

INSAMBU TWAKWATA
IYAKUBOMFYA ISHINA YLAKWE

Yesu alitupela ishiilyakubomfya ilikulu pamashina yonse namaka mucalo conse.  Ifintu fyonse fifwile fyafukama nokuileta kwiishina yakwa Yesu.

Abena Filipi 2:9 Pakuti na Lesa alimucindika nokumupela ishina ilyacila amashina yonse, 10 Iyi, lishina lyakwa Yesu, elo ikufi iliyonse ifwile yafukama. Ulionse, kumulu napanosonde; napansilye sonde, 11 Indimi shonse shifwile shalanda ati Yesu Kristu ni Lesa pakuti Lesa acindikwe. 

Tatufwile ukwebwa ifyakucita, nokukwata amatontonkanyo yamucalo, nagu ukushupikwa, nagu ukubwelela numa, imyendele yafyamakwebo nokuieba ati teti tukwanishe iyo. Ififilacitika ngatwaposa amano yesu pamupashi wamushilo. Inshita ilionse nga amatontonkanyo aya yafika kuliifwe, tufwile twaiminina pali Yesu mwiishina lyakwe. Elo ifintu fyonse fifwile fyafukama pakumwa ishina lyakwa Yesu.

 

Ishina lyakwa Yesu lwalicila pali shetani. Imipashi yabubembu, amalwele, ukubulilwa, icipowe nefyashala, ifwayafe ukututugula, lelo tufwile twaishiba ati natukwata amaka ayakuficimfya nokufikaka fyonse ifi mwiishina lyakwa Yesu.  Ififyonse mashinafye, kwati icipowe, amalwele, fyonse fifwile fyafukama nokutungululwa neshina lyakwa Yesu inshita ili yonse ilyo twaumfwa kwati fileisa. Abangeli balomfwa ishina lyakwa Yesu.  Inga twalumbula ishina lyakwa Yesu pamafya yesu, tulayacimfya pantu yalomfwila ishina neshiwi yakwa Lesa.  Elo tokwata namasuko kumafya.

APOYAPELA AMAKA AYAYENE

Yohani 15:4 Bube muline, naine muliimwe. Nagefyaba ulusambo tetilufyale amapela palwakwe kano lube kucimuti, naimwe teti mutwale amapela palwenu kamomube muli ine. 5 Inendicimuti, imwe mulimisambo. Ena ulimuli ine naine muliena afyala amapelaaengi. Pantu kwabulaine, teti mucite iciliconse. 6 Ushili muliine alaposwa panse ngefyo isambo ishaikatilila kucimuti Yuma elo baitola nokuiposa mumulilo ukuyoca. 7 Ngamwaba muliine, namashiwe yandi yaba muliimwe, kuti mwaipushya iciliconse lelo, mukapelwa. 

Ibishiku mwa iputula kucimuti, ninshi mwalufya insambu. Ninshi mwafuma mucicingilo cakwa Lesa, elo ninshi mwaonaulwa nakumupashi. Verse 6 ilanda ati mwaocwa.

Fwebena kristu abengi tulebulilwa amaka pantu atuleleka umupahi wamushilo ukututungulula. Elo amaka yabamwishina lyakwa Yesu teti yabombe.

IFICITIKA NGA TWABOMFYA AMAKA
YAKWA LESA MUFISHILINGILE

Ukucimfya amaka yamipashi yakwashetani kubombafye ngaulebombela Lesa. Abashibombela Lesa inshita yonse, abacita ati lelo balebombelako Lesa, mailo balimucalo camwembu; baisanga ati tetibacimfye imipashi yakwashetani. Kwati mulyashi ili; Abana bakwashimapepo basanu nababili, balemona kwati kuti batungulula imipashi iyakowela pantu baliabana bakwa shimapepo, elobaeba imipashi iyakowela ati ifume mwishina lyakwa Yesu ngafilya aebele Paulo; imipashi yakowela yalisabeba ati: “Yesu twalimwishiba, na Paulo nao; twalimwiishiba. Inga imwe nimwebo banani?” Elo baisa butuka. Elyo babalopwele nefikoti.

Imicitile 19:13 Paulo aletweba ati, “kwali nabambi abaJuda abali mukwenda aba esheleko ukwita ichina lyakwa Yesu pakuti ba fumwe imipashi yakowela nokuti: “fumeni, mwiishina lyakwa Yesu untu Paulo aleshimikilapo!” 14 Elo nabana bakwa Skefa muYuda, shimapepo abacitilepo ifi. 15 Elo umupashi wakwowela waisa basuka ati, “Yesu nalimwiishiba, Paulo nawo, nalimwiishiba: Inga imwe nimwebo banani?” 16 Elo umuntu ulya uwakwete uyowine umupashi wakowela, alisabemina nokubacimfya cakuti baisa butuka ukufuma mung’anda ubwamba elo baicena nokuicena. 17 Ici, calisa ishibikwa kuli bonse ama Yuda naba Griki abali mu Efenso; nomwenso walibekete neshina lykwa Jesu lyalisa lumbwa.

YESU ENDANGILILO YESU

Yohani 14:12 icacine, ndemweba ati uwasumina muliine, aka cita fyonse ifindecita elyo nokucilaapa pantu ine ndeya kuli Tata.  13 Elyo fyonse ifyo mwakula lomba mwiishina lyandi, ifyo, nakula mucitila, pakuti Tata enga cindikwa muliine. 14 Ifilifyonse mwinga lomba mwiishina lyandi fikalacitila.

Eico bamunyina, tufwile twabelela ukubelenga icitabo icakwa Lesa lyonse imiku iingi pakuti twiishebe ifyo Yesu acitile. Muvesi eyotwafuma mukubelenga, aletweba ati efyo acitile ena, naifwe kuti twaficita nocilapo. Ifitetificitike kulibambi pantu tabasumina ati kuti fyacitika.  Umupashi wabo walisula na matotonkanyo ayakuti Lesa alileka ukucita ifimonwa inonshita. 

Vesi 13, ninshi iletweba? Muli iyi vesi, tulemona ati Tata afwaya ukumucindika. Lilyatulecimfya shetani mwiishina lyakwa Yesu, lelo na Lesa alecindikwa.  Fwebalefilwa ukucimfya shetani tuleibila Lesa amalumbo afwaya ukupoka umwine. Aya, mano yakwa shetani ufya uku moneka uwamaka ukucila Lesa. Afwaya ukucimfya pakuti ifwe tube abacimfyiwa pamonaena.  Tulemona ati munshita yakwe, Yesu alikwete amaka pamalwele, imipashiyakowela, imfwa nefipangwa. Yesu taletalishanya nafyo ifimipashi fyakowela nangu amafya. Alikwete amaka palifyena. Umupashi wamalwele walebutuka pamulandu weshina lyakwe.  Amaka ayaene nayapelwa kuliifwe. Natukwata insambu nakuyabomfya elo tufwile twaamba ukuyabomfyasana pakuti Lesa, acindikwe.

Imicitile 3:6 Elo Petulo aisamweba ati, "Siuva na golide tatukwete: mwiishina lyakwa Yesu Kristu uwaku Nazaleni, ima wende." 7 Elo aisa mwikata kukuboko kwakukulyo nokumuiimya, elo aisa iminina namolu yakwe yaisa kwata amka. 8 Aisa ima nokwenda; aingila mucalici nabo, alenda aleciluka noku lumbanya Lesa.

Ubushiku bumo umuntu ubi aishile mucalici nokulanda ifyo Petulo alandile muli vesi eyotwafuma mukubelenga.  Aisalanda ati baliabwesha amashiwe ayo Petulo alandile: Bali temenwesana ukuisiba ati balikwete icikulu ukucila siuva nagolide.  Eco tabaishibe cakuti pakusumina muli Yesu, balisapelwa amaka ayacililepo pali siuva na golide. Petulo aliishibe ati ishinalyakwa Yesu likulu ukucila golide nagu siuva, pantu lilaposha elo lilapela na siuva na golide ine.  Cilyaecalici calikwete siuva na golide nomba, calefilwa ukukwafwa abantu nokupokelela amaka yakwa Lesa.

Umweo wesu wilalangafye uweo waka Yesu, kamo ule langa namaka yakwa Lesa ngefyo Yesu alelanga mumweo wakwe.  Tufwile twaishiba ati ishina lyakwa Yesu ilinamaka elo pakuli icingeminina nayo.  Tufwile twabomfya amaka yatu atupela Yesa mukucimfya amafya tusangwa nayo nangu Ubushiku bumo, naleensha motoka pamulundu eloicimwela caisa puta icikulu nalisa fika pakona elo caisa tenkanya motoka, nalisaikatisha kucenshelo pakuti motoka ilubana; nokukwisa landa ati, “Mwiishina lyakwa Yesu, leka!”

NEMPEPO YALEKANOKULEKA APOPENE

Imiku isano mumweo wandi nalilanda kumpepo mwiishina lyakwa Yesu elo impepo ilangumfwila. Nshili uwasalwa.  Lesa afwaya ukubombela mubasunina bonse. Icifwaikwa kusumina mumashiwi yakwe.  Tufwile twaamba ukubomfya amaka atupela nokucimfya amaka yakwashetani Ubushiku bumo ku South Africa, lintu twalelongana panse nabantu imyanda isano, imfula yalisaamba ukuloka  fwebengi twaliamba ukupepa ukuti imfula ileke.  Nalisalanda kumitambo, “mwishina yakwa Yesu wemfula lekokuloka.”

Ilya imfula iyafuminekale kumitambo, yalisapona. Lelo, ifulaiikulu yena yalileka ukuloka. Lintu papitilefye akashita akanono, umbi umutambo walisaimininafye pamulu wesu namenshi ayengi.  Elo nemfula yaisaamba ukuloka, abaletulandilako bena balisa landa ati kena; “twalatwalililapo ukupepa nagu iloke.”  Bambi, balisa ima baya, elo ifwe bambi twalishala fewbengi futi nokutwalilila amapepo.  Ine naliima nokusonta ikumbi nokulyeba “limbi pakubala tawacingumfwa, ndekweba ati mwiishina lyakwa Yesu, lekokuloka!” Imfula yalil ekele apopene, yalipembela twapwisha ukupepa elo yalokele sanafye.

UKUCINGILILWA KUMAFYA

Ishina lyakwa Yesu lyalikwata amaka, takwaba icingalingana nalyo. Takwaba icingaicimfya. Fyonse ifilengwa, filayumfwila.  Yesu alitupela amaka ayakubomfya ishinalyakwe. Elo alikwata nensambu yakutupoka amaka ayaene ngatwaleka ukumukonkela mumikalile Yesu; nangu ngatwaamba ukuibomfy mushila iishilingile.

Fwebantu shinonshiku tulatina ukwafwa abatu pamusebo ngabaletwiiminika. Fwebambi twalicetekela muli Lesa namaka yakwe kuncito nakung’anda eico kuti twaleka Lesa atucingilila ukulikonse panosonde. Ine naliimininapo ukwafwa abantu pamusebo mu Africa, ku Mexico na ku America nalicetekela muli Lesa ukuncingilila. Nalisendapo abantu abengi mulimotoka yandi elo ilingi nga tabasumina, balasuka baipelesha nokusumina elo tabalafika nokobaleya. Ndacetekela mumaka yakwa Lesa naleensha motoka ubusiku nishibwaila mu Mexico elo namwene umuntu umo pakatiyamusebo alenjiminika.  Motoka aleensha ena yalifwile, aisaiminika pambali yamusebo.  Ine naleba ati limbi alefwaya ubwafilisho.  Nalisaiminika motoka yandi kunuma yamotoka yakwe.  Elo Lesa alisandanga ati uyumuntu talibwino.  Iyoine inshita, nalisaeba ati “mwiishina lyakwa Yesu, tawanjikate!” uyu mutu alias kwata mwenso nokwisa butukila mumotoka wakwe nokwisala amawindo yamotoka pantu alemona kwati nalefwaya ukumukonka. Nalisa ensha motoka yandi nokusafika mupepi nokumwipusha efyo alefwaya.  Alisanjeba ati, “takuli efyo ndefwaya, ndekafe nemwine njibele” Limbi alimwene umungeli walencingilila ngefyo isalimo lyaeba muli Inshiku imbi akamwana akanakashi kalefwaya ukuciluka umusebo, kapitile kuntanshi yamotoka imbi elokaamba ukwisa kuli ifwe, elo kaisha fulunganako pantu takaishibe ifyakucita.  Ine nalisa landa apopene ati, “mwiishina lyakwa Yesu fuma munshi yandi” bwangubwangu kalisa fumamo. 

Nalisaeba abonalinabo antu fwebantu tulamona kwati iyi encita yakupepa, lelo ine nacipepela limo akale ulucelo, nomba inonshita yaciba iyakucita icacifwaikwa ukucita nokueba ulyomuntu ifyakuti acite.  Fwebengi abena Kristu tulaleka ifintu fyacitika elo limbi tulacingilila ifintu ukucitika pamulandu Ubushiku bumo ku South Africa naleensha ubushiku ukufumina kucalici mu Kensington mupepi na Capetown. Kwali umuntu uwalefwaya lifuti kuli motoka. Nalisaumfwa cangikata kumutima ati musendeko mulimotoka wesu. 

Ine nabakashibandi twaikele kuntanshi ena aikele kunuma.  Pamupando umbi kunuma, pali icitabo cakwa Lesa. Uyu muntu alisaciimya icitabo nokwisula ati amone efyo engebamo. Umupashi wamushilo walisamutalika elo aisa ciisala nokucibika pamupando pantu acibulile.  Ineshaiishibe eco alefwaya, nalisaambo ukutontonkanya ati limbi pali umusebo uwo alefwaya kuncende ilya twaliko. Iyoine insita, Lesa alisandanga ati alefwaya ukupusuka. Nalisamwiipusha nga icipususho alefwaya.  Ali asuka ati; “emkwai” apopene twalisaiminina pantansiko elo nalisamutungulula kuli Yesu.  Ninshi tatulaambapo, alisakakula amabatani palisheti yakwe, ine nshaishibe efyo aletontonkanya nefyo alefwaya ukucita.  Lelo, nalifye uwaipekanya kuciliconse. Ali isa fumya foloko iyikulu elya babomfya ukuputwilako inama pakoca elo aisa mpela; nokwisanjeba ati alelafwaya ukuibomfya paliine: nomba taleifya nkalya. Alisampela nanambala yalamya yakwe neyabafyashi bakwe.  Ine alimupele nambala yalamya yakucalici intu ine nabakashi bandi twafumineko nokwisa mweba ati akambe ukuyako mukupepa.  Icingililo cakwa Lesa cilabapo nga Lesa umwine aletutungulula.

UBUFWAYO BWAKWA LESA

Kukaba inshita eyo tuka bomfya inshina lykwa Yesu uku cimfya ifintu namaka ayashilingile, nangu tebufwayo bwakwa Lesa ukuti tucite ifyo. Kwali inshita nalefwaya uku bomfya lamya kuSouth Africa, naliya apo batumina amalamya abantu, nomba kwali ukutantama pamulaini, eponaile pali amalamya yabili.  Nomba, umulaini walifye umo; uwa kuya palilamyafe umo. Elo walikwete abantu abengi.  Palilamya umbi tapali nagu umuntu umo.  Eyo napapile nokwipusha ati “bushe paliicibipilepo pali lamya umbi uyu?” Umuntu umbi alisangasuka ati; “talebomba.” Icocine, ine nalisayapo nokubikamo impiya yandi nokuweba ati, “mwiishina lyakwa Yesu, bomba!”  Lamya ulya, aisa bomba.  Elo naileko limbi limbi, fyalisacitika nafuti, nalisayapali lamya ushalebomba nokulanda filyafine lelo; Lesa alisa njebaati, ubutebufwayo bandi. Efyo nabikile lamya ulya nokubula impiya yandi nokuya bomfya lamya uwa kuncende imbi. Kanshi ilyaine inshita, pamusebo untu twalebomfya; palicitika ubusanso, umuntu umo alisaputuka amolu yonse yabili, ifwe; tatwakwete ubwafya pantu nalisakokola palamya ilya ishalebomba: eico Mukupwa kwamulungu, nalibwekela ku America, abakashi bandi nabana bandi abakashana babili baishile mukumpokelela kucibansa candeke.  Abana bandi bonse babili balisanjipusha ilipusho limo panshitaimoine, balefwaya ukwiishiba nga naliibukishepo icintu cimo icacitike bulya bushiku.  Pantu Lesa alibebele ati bampepelele pantu nalinokuba mubusanso. Elo naishiba eco Lesa tafwaile ukuti mbomfye ulya lamya ushalebomba bulya bushiku pakuti ncelwe nikasangwa mubusanso wapamusebo ulya. Inganali shipikishe ukumulomba ati lamya abombe, inga alibombele pakuti afikilishe ubulayo bwakwe; lelo ine nga nalisangwa mubusanso nomba ubu, tabwali ubufwayo.

 

 

ACKNOWLEDGMENTS

Amatotelo no kutasha ukwingi kuli banamayo abengi na baume bacitetekelo abantangilile. Natukwata ifyakumwenako ifingi mu cipingo ne mpendwa iikalamba iya bantu abaikele abamweo, nangu nabalipo muli ino nkulo. Ifwe bonse kuti twasambililako kufikope ifi ifyawamisha.

Ku mukashi wandi uwatemwikwa, Dr. Ethlyn Richards pakunkoselesha kabili ukungafwa muku pekanya ifyakubomfya.

Kuli bana mayo na baume bonse abasuma abaiminine na ine mukumpepela no kuntungilila mu mapepo.

Translated by: Catherine Phiri – Lusaka Zambia.
Proofread by: Frank and Brian Mukwasa including Sarah Nkhoma of Meanwood Ndeke, Lusaka Zambia.
Kuli Dr. Paul Mumba pakupilibula ili ibuuku ukutwala mulu limi lwa cibemba.
Kuli Alex Kalembwe pa kubelengamo muli ifi filembelo.

Aya mashiwi yafumine muli ninth  an tenth ifipandwa fya “Spiritual Warfare” kalemba umo wine.

 

 

FIMBI IFITABO EFYO ALEMBA NIFI:

Our Christian Privileges  14 chapters
Daniels Vision Of Things To Come  13 chapters
God Wants To Meet Your Needs  11 chapters
Building Our Faith  14 chapters
Living By Faith  14 chapters
The Holy Spirit  26 chapters
Effective Prayer  14 chapters
Studies In Daniel  12 chapters
Spiritual Warfare 10 chapters
Divine Hope  8 chapters
Philippians  4 chapters
Faith For Answered Prayer
Can We Lose Our Salvation?
Overcoming Depression
A Successful Marriage
The Gifts Of The Holy Spirit
Power of the Tongue
End Time Victories

Daily Devotional: Increasing Your Divine Hope
January thru March
Daily Devotional: Prayer  Talking With God
April thru June
Daily Devotional: Restoration  Gods Plan For You
July thru September
Daily Devotional: Holiness, a Lifestyle
October thru December

Nga mulefwaya ubwafwilisho ukufwaya ifyakubelenga nafimbi kuli kalemba  uyu wine mulu limi lwacingeleshi, fwayeni pali: www.Jesus4you.com